Yhdessä ikäihmisiä auttamassa

06.09.2022

Osana geronomin opintoihini kuuluvaa "ikäihminen kotiympäristössä" -harjoittelua, tutustuin MEREO ry:n Etsivään vanhustyöhön, jonka toiminta koostuu ammatillisesta vanhustyöstä ja vapaaehtoistyön kokonaisuudesta. Verkostojen keskeinen rooli avautui harjoitteluni myötä.

Etsivän työn avulla halutaan tavoittaa yli 65-vuotiaat kotona asuvat helsinkiläiset, jotka ovat syystä tai toisesta jääneet palveluiden ulottumattomiin, ja kärsivät esimerkiksi sosiaalisten suhteiden puutteesta tai kaipaavat henkistä tukea lähteäkseen kotoaan. Etsivässä työssä ammattilaiset tarjoavat kiireettömiä kohtaamisia, joissa ikäihmisten yksilöllisiin tarpeisiin pyritään yksilöllisin keinoin vastaamaan. Yksin työtä ei kuitenkaan tehdä, vaan yhteistyössä alueellisissa verkostoissa julkisten palveluiden ja järjestötoimijoiden kesken.

Ikäihminen hyötyy toimivista kumppanuussuhteista

Verkoston yhteistyötoimijoita ovat terveyskeskukset, eläkeläisjärjestöt, kolmannen ja yksityisen sektorin toimijat sekä seurakunnat, joista kaikista ohjautuu asiakkaita Etsivän työn pariin. Yhteistyökumppaneista tärkein on Stadin seniori-info , jonka kautta MEREOn asiakkaista ohjautuu noin 30 %. Seniori-info on helsinkiläisten senioreiden, heidän läheisten ja yhteiskumppaneiden matalan kynnyksen neuvontapalvelu, jossa 19 palveluneuvojan moniammatillinen tiimi vastaanottaa yhteydenottoja puhelimitse, sähköpostitse, sähköisen huoli-ilmoituksen, chatin ja sosiaalisen median kautta, sekä lisäksi paikan päällä ja jalkautumalla kaupungille. Pääsin seuraamaan palveluneuvoja Lisa Sirénin työpäivää. Oli hienoa kuulla pitkään jatkuneesta kunta-järjestöyhteistyöstä ja nähdä käytännössä, kuinka yhteiset prosessit ja jaettu tekninen alusta sujuvoittavat asiakkuuksien joustavaa siirtymistä Seniori-infosta MEREOn Etsiville. Kumppanuussuhde etsivän vanhustyön järjestöihin on Seniori-infolle tärkeä, sillä kaupungilla ei ole tarjota saman tyyppistä toimintaa. "Mielestäni etsivän vanhustyön järjestöjen todella tärkeän roolin pitäisi näkyä vahvemmin yhteiskunnassamme", Lisa kertoi.


Ikäihmisen tarpeet ja toiveet toiminnan keskiössä

MEREOn Etsivät vievät digipalveluiden ulkopuolella olevien ikäihmisten luo tietoa erilaisista toiminnoista ja madaltavat kynnystä tarttua palveluihin. Arkeen pyritään löytämään pitkäkestoisia ratkaisuja, jotka kiinnittävät lähiyhteisöön ja kannustavat muutokseen. Osallisuuden tukeminen vaatii runsaasti motivointia ja luottamuksen rakentaminen vie aikaa. Ohjaajani Sanna Huhtamon sanoin, "asiakasta on tärkeää kuulla ja kuunnella". Verkoistoista löytyy monenlaista osaamista, jonka pariin ikäihmisiä ohjataan. Tärkeät verkostot toimivat siis molempiin suuntiin. Ikäihmistä myös tuetaan päätöksenteossa ja tarvittaessa palveluihin lähdetään tutustumaan vaikka yhdessä. Työ on määräaikaista, mutta välillä asiakkaan rinnalla saatetaan kulkea pitkäänkin. Myös vapaaehtoisen hakeminen  juttu- ja ulkoilukaveriksi on vaihtoehto. Asiakkaalle toiminta on maksutonta.

Etsivällä työllä on tärkeä tehtävä julkisen palvelujärjestelmän täydentäjänä, ja toiminta tuo selvää säästöä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksiin, kun tarve raskaammille palveluille siirtyy. MEREOn toiminnanjohtaja Henna Grönbergin mukaan "asiakkaat ovat kokeneet saaneensa tukea kaipaamiinsa asioihin, tulleensa kohdatuiksi ja kuulluiksi, ja mikä tärkeintä, kokeneet voimavarojensa vahvistuneen". Etsivän työn ja verkostojen toiminta todistaa, että yhteistyössä todellakin on voimaa. Toivottavasti tätä tärkeää yhteistyötä päästään kehittämään edelleen myös jatkossa.

Geronomiopiskelija Tanja, Metropolia Ammattikorkeakoulu