Näen sinut - Etsivän vanhustyön hanke


MEREOn Etsivässä vanhustyössä työskennellään tarvelähtöisesti helsinkiläisten yli 65-vuotiaiden kotona asuvien ikäihmisten parissa. Tarkoituksenamme on tavoitteellisen, ammattilaisten tekemän yksilötyön keinoin vahvistaa asiakkaiden toimijuutta sekä vähentää kokonaisvaltaisesti yksinäisyyden tunnetta ja eriarvoisuutta. 

  • Toiminta-alueena on koko Helsinki
  • Toiminta on maksutonta
  • Teemme tiivistä yhteistyötä Helsingin kaupungin organisaatioiden (mm. Seniori-info) sekä monen kolmannen sektorin toimijan kanssa

 Tilanteita, joissa Etsivä vanhustyö pystyy auttamaan, voivat olla esimerkiksi

  • Yksinäisyys, sosiaalisten suhteiden puute
  • Kyvyttömyys vaikuttaa omaan elämään
  • Mielialan haasteet
  • Kynnys lähteä kodin ulkopuolelle
  • Uusi elämäntilanne (eläkkeelle jääminen, leskeytyminen)

Työmme on ennaltaehkäisevää, jossa asiakkaalla on aktiivinen rooli yhdessä sovittujen tavoitteiden saavuttamisessa. Tästä johtuen, esimerkiksi pitkälle edennyt muistisairaus tai akuutti kriisi voivat olla esteenä toimintaan osallistumiselle.

Etsivässä työssä kohtaamme asiakkaan aina kiireettömästi ja sellaisessa ympäristössä, minkä asiakas kokee mukavaksi ja turvalliseksi. Yleensä tämä tarkoittaa asiakkaan kotiympäristöä. Lähdemme aina yhdessä asiakkaan kanssa käymään läpi hänen tilannettaan ja tarpeitaan.


"Tapaamiset piristivät minua. Tulee hyvä olo ja luottamus, että asiani järjestyvät. Tarkistin aamulla kalenterista ja ilahduin, että tänään tapaamme. Tulee tunne, että tulen kuulluksi, en ole yksin."


Mitä etsivä vanhustyö on


Etsivää vanhustyötä tarvitaan etsimään ja löytämään ne ikäihmiset, jotka ovat jääneet palvelujen ulkopuolelle tai olemassa olevat palvelut eivät vastaa heidän tarpeisiinsa. Etsivässä vanhustyössä keskeistä on ikäihmisen yksilöllinen tarve, kiireetön ja yksilöllinen kohtaaminen, kuunteleminen ja yksilöllisten ratkaisujen löytäminen. Etsivän työn pääpaino on ennaltaehkäisevässä muutostyössä, jossa tavoitteellisella ammatillisella työllä vahvistetaan ikäihmisen voimavaroja sekä toimijuutta ja osallisuutta omassa elinympäristössä.

Etsivän vanhustyön avulla voidaan auttaa ja tukea hyvin monenlaisissa elämäntilanteissa olevia ikäihmisiä, kuten esimerkiksi kertoa ja ohjata palveluiden ja toimintojen piiriin, kiinnittää lähiyhteisöön, vähentää yksinäisyyden kokemuksia ja lisätä ikäihmisten osallisuuden kokemuksia vapaaehtois- tai ryhmätoiminnan avulla, auttaa jäsentämään ja sopeutumaan uuteen elämäntilanteeseen sekä löytämään ikäihmisen arkeen muita ratkaisuja, jotka auttavat häntä pitkäkestoisesti. Etsivää vanhustyötä voidaan tehdä niin yksilötyönä kuin ryhmämuotoisena.

Etsivä vanhustyö onnistuu parhaiten eri toimijoiden muodostamien verkostojen, kuten järjestöjen, kunnan, eri viranomaisten, seurakunnan ja vapaaehtoistoimijoiden muodostaman vahvan yhteistyöverkoston avulla.

Lisää tietoa etsivästä vanhustyöstä saa vuonna 2019 julkaistusta Askeleet etsivään vanhustyöhön -korttipakasta, joka tarjoaa vastauksia kysymyksiin:

Mitä etsivä vanhustyö on? Miten sitä tehdään? Mitä se työntekijältä edellyttää?


MEREOn Etsivät ovat olleet mukana luomassa korttipakkaa muiden pitkän linjan etsivän vanhustyön toimijoiden kanssa. Voit ladata korttipakan alta.