Etsivän vanhustyön erityisyys

20.10.2022

MEREOn Etsivä vanhustyö on tavoitteellista ammatillista yksilötyötä, jota tehdään helsinkiläisten kotona asuvien yli 65-vuotiaiden ikäihmisten kanssa. Etsivä työ on erityisammattiosaamista vaativaa asiakastyötä, jonka lähtökohtana on kiireetön kohtaaminen ja kuunteleminen sekä luottamuksen rakentaminen asiakkaan ja omatyöntekijän välille. Toiminnan tavoitteena on aina asiakkaan yksilöllinen tarve ja siihen yksilöllisten ratkaisujen löytäminen.  

Taito etsiä ja selvittää on kullanarvoista Etsivässä vanhustyössä

Etsivän työn työntekijöillä on laaja tuntemus vanhuspalvelukentästä. He ovat rautaisia ammattilaisia verkostoyhteistyössä yli sektorirajojen. Työntekijät tuntevat niin kunnan, kolmannen sektorin, seurakunnan kuin yksityisten toimijoiden toimintaa ympäri kaupungin. Etsivän vanhustyön työntekijöiden asiantuntijuus ja laaja-alainen kentän tuntemus auttavat tunnistamaan erilaisia tilanteita ja löytämään niihin parhaiten vastaavat yksilölliset ratkaisut.

Työntekijät ovat keskeisessä roolissa jakaessaan tietoa myös muille ammattilaisille, jolloin myös muut asiakkaat hyötyvät välillisesti karttuneesta osaamisesta ja ymmärryksestä. Tuttuus ja luottamus yhteistyökumppaneiden välillä on asiakkaan etu. Muuttuvista toiminnoista ei ole olemassa valmista listaa, vaan etsivän vanhustyön työntekijöillä on olemassa hyvät verkostot ja yhteistyökuviot, joista he etsivät ja löytävät ratkaisuja. Verkostot ja yhteistyökumppanit ovat muodostuneet isoksi "tiimiksi", jonka avulla tietoa ja osaamista jaetaan asiakkaiden hyväksi.


"Kuormittavien tilanteiden purkaminen parantaa työnlaatua sekä työssäjaksamista."


SOTE-kentän tiimityö

Työtä tehdään pääasiassa yksilötyönä, jossa asiakastapaamiset hoidetaan yksin. Työskennellessä saattaa "sokaistua", kun asiakascase imaisee mukanaan. On tärkeää, että oman tiimin kesken löytyy mahdollisuus keskustelutukeen ja asioiden pallotteluun. Tukea ja matalan kynnyksen ajatuksen vaihtoa saa myös yli sektorirajojen toisista ammattilaisista. Tilanteiden ääneen sanoittaminen mahdollistaa asioiden oivaltamisen, uusien näkökulmien ja ideoiden syntymisen. Casen ulkopuolinen työntekijä näkee paremmin mitä kohti kannattaa seuraavaksi suunnatta ja keskittyä. Kuormittavien tilanteiden purkaminen parantaa työnlaatua sekä työssäjaksamista. Tiimityö mahdollistaa asiantuntijuuden ja hiljaisen tiedon jakamisen sekä asiakasymmärryksen lisääntymisen. On myös hyvä muistaa, että aina on mahdollisuus myös parityöskentelyyn ja yhteiskotikäynteihin. Tähän aiomme tiimissämme panostaa jatkossa entistä enemmän.  


Asiakkaalla on aktiivinen rooli 

Vuorovaikutukseen perustuvassa asiakastyössä sekä asiakas että työntekijä ovat aktiivisia toimijoita. Asiakas-työntekijä suhde perustuu aina vastavuoroisuuteen ja dialogiin. (Tiittula 2021). Dialogisessa suhteessa asiakkaalla on mahdollisuus sanoittaa omia tarpeitaan ja toiveitaan. Asiakas nähdään osaavana, pystyvänä ja kykenevänä yksilönä, haasteista huolimatta. Hänelle mahdollistetaan voimaantuminen, asioiden hyväksyminen, omia voimavarojen löytyminen sekä vahvistuminen. Etsivä työ tarjoaa asiakkaalle toivon välittymisen, motivoinnin, pystyvyyden tunteen vahvistamisen, onnistumisen kokemukset sekä lopulta mielekkään tekemisen löytymisen. Sanon usein asiakkaalle, että valinnanvaraa on, sinun on mahdollisuus vaikuttaa omaan elämääsi. Tärkein kysymys kuuluu: haluatko sinä, oletko valmis muutokseen?  

Kirjoittaja  

Sanna Huhtamo, hankeohjaaja MEREOn Etsivä vanhustyö, sosionomi AMK & geronomi AMK    


Lähteet: 

Tiittula, P. 2022. Ikääntyvä yhteiskunta tarvitsee välittämisen kulttuuria. S. 37-42. Teoksessa Aalto, S. & Sutinen, H. (toim.) 2022. Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr.