Yhteistoiminta-neuvottelukunta

MEREOn yhteistoimintaneuvottelukunta (YTN) on toiminut keväästä 2015 alkaen.
Henkilöstö valitsee YTN:n jäsenet vaaleilla kahden vuoden välein. YTN kokoontuu yhdessä MEREOn johdon edustajien kanssa 3-4 kertaa vuodessa. YTN edustaa samalla myös työsuojelutoimintaa.

Yhteistoiminnalla yhteistä ymmärrystä

Yhteistoiminta on työpaikalla tapahtuvaa vuorovaikutusta, jonka muotoja ja sisältöjä on säädelty lakien ja sopimusten avulla. Se on työhön liittyvien asioiden keskustelemista, sopimista ja neuvottelemista. Yhteistoimintalakien ja -sopimusten tarkoitus on edistää työnantajan ja henkilöstön välistä
yhteistoimintaa työpaikoilla.

Neuvottelukunta antaa henkilöstölle mahdollisuudet vaikuttaa omaa työtään ja työolojaan koskevaan päätöksentekoon, ja samalla edistää työelämän laatua, työhyvinvointia, toiminnan tuloksellisuutta ja taloudellisuutta. Yhteistoiminnan tavoitteena on saavuttaa työpaikalla osapuolten kesken yhteisymmärrys.

Hyvä yhteistoiminta on yhteisen sitoutumisen ja ymmärryksen toteuttaja sekä hyvän tiedonkulun mahdollistaja. Tavoitteena on hyvinvoiva työyhteisö, jossa työtä tehdään hyvissä työoloissa laadukkaasti ja tuottavasti.

MEREO/ Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry
Leppäsuonkatu 4 A, 00100 Helsinki